Elaborati za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Elaborat zaštite okoliša je podloga za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u kojoj se procjenjuju mogući značajni utjecaji pojedinog zahvata na okoliš. Provodi se u okviru pripreme namjeravnog zahvata odnosno prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole ili drugog odobrenja. Zahvati za koje potrebno provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš nalaze se na popisu Priloga II. i III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14 i 3/17).

Uključivanjem stručnjaka zaštite okoliša i prirode u ranoj fazi pripreme zahvata i izrade elaborata zaštite okoliša, utjecaji pojedinog zahvata mogu se svesti na najmanju moguću mjeru uz postizanje najveće moguće očuvanosti okoliša usklađivanjem i prilagođavanjem planiranog zahvata s prihvatnim mogućnostima okoliša na određenom području.


%d bloggers like this: