Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu je postupak kojim se procjenjuju mogući značajni negativni utjecaji na ekološku mrežu odnosno na ciljne vrste i stanišne tipove kao i njenu cjelovitost. Provodi se kako za pojedine zahvate tako i za strategije, planove i programe koji se donose na državnom, regionalnom ili lokalnom nivou. Glavnoj ocjeni prethodi provođenje postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu koji rezultira rješenjem o potrebi provedbe postupka glavne ocjene.


%d bloggers like this: