Planovi gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave je strateški dokument kojim se definira okvir za održivo gospodarenje otpadom odnosno definira skup aktivnosti i mjera usmjerenih prvenstveno na sprječavanje nastanka otpada i smanjivanje količine otpada koji se odlaže na odlagališta otpada, a zatim i na provedbu sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja otpada. Donosi se na razdoblje od šest godina. Opseg plana propisan je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) te on sadrži najmanje sljedeće:

• analizu i ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom, uključujući i ostvarenje ciljeva
• podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te ostvarivanju cijeva
• podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusa sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom
• podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjaju
• mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili spriječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada
• opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada
• mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
• mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
• popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana
• organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom
• rokove i nositelje izvršenja Plana.


%d bloggers like this: