Studije utjecaja na okoliš

Studija utjecaja na okoliš je podloga za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš u kojoj se procjenjuju mogući značajni utjecaji pojedinog zahvata na okoliš. Provodi se u okviru pripreme namjeravnog zahvata odnosno prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole ili drugog odobrenja. Zahvati za koje potrebno provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš nalaze se na popisu Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14 i 3/17).


Uključivanjem stručnjaka zaštite okoliša i prirode u ranoj fazi pripreme zahvata i izradom studije utjecaja na okoliš, utjecaji pojedinog zahvata mogu se svesti na najmanju moguću mjeru uz postizanje najveće moguće očuvanosti okoliša usklađivanjem i prilagođavanjem planiranog zahvata s prihvatnim mogućnostima okoliša na određenom području.%d bloggers like this: