zaštita prirode i okoliša

Okoliš i priroda su dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. Krovni dokumenti kojima se regulira sustav zaštite i očuvanja okoliša i prirode su Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Zakon o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18 i 14/19).

Zaštitom okoliša i prirode osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, očuvanje georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način na okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka.

Zaštita okoliša i prirode obveza je svake fizičke i pravne osobe. Zahvatima u okoliš smije se utjecati na kakvoću življenja, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet samo u okvirima održivog razvitka. Održivi razvitak ostvaruje se cjelovitim upravljanjem zaštitom okoliša. Cjelovito upravljanje zaštitom okoliša obuhvaća skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.


Zajedno sa svojim kolegama iz firme Geodesign, nudimo cijeli niz usluga vezanih za zaštitu prirode i okoliša.


%d bloggers like this: